Termeni şi condiţii

 

 

 1. Introducere

RomNet Mesager (denumit în continuare RNM) efectuează servicii de transport intern de colete (inclusiv corespondenţă), de curierat rapid şi servicii Express pentru Client (fie client ocazional sau client ce are încheiat un contract de prestări servicii de curierat rapid) având personalitate juridică sau fizică, în general care încheie un contract pe termen lung cu RNM sau pentru clienţi ocazionali (care nu au contract încheiat) pentru furnizarea serviciilor de curierat şi care achită contravaloarea serviciilor.

Prezentele condiţii stabilesc serviciile oferite, obligaţiile asumate de RomNet Mesager ca prestator precum şi toate condiţiile ale căror îndeplinire este necesară din partea Clientului pentru ca RNM să poată efectua transportul coletelor/corespondenţei într-o manieră potrivită.

Prin Client se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are încheiat sau nu, un contract de prestări servicii cu RNM.

Clientul este de acord cu prezentele condiţii iar acestea se aplică atât în situaţia în care nu se încheie un contract de prestări serviciii, cât şi în situaţia în care se încheie un contract de prestări servicii în acest din urmă caz clauzele negociate în contractul de prestări servicii având prioritate, dacă se constatăderogăr de la prezentele condiţii.

RomNet Mesager oferă servicii de curierat rapid din „uşă în uşă”, cu livrări la nivel naţional fără kilometrii suplimentari, în termen de 24 – 48 ore de la preluare.

 

 1. Aria de acoperire a serviciilor

Serviciile furnizate de RNM se limitează la preluarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale (plicuri, colete). Expeditorul recunoaşte faptul că trimiterile vor fi cumulate cu cele ale altor expeditori în vederea transportului, cu excepţia cazurilor în care transportul este dedicat (serviciul Express) şi că RNM nu monitorizează operaţiile de intrare si de ieşire ale fiecărei trimiteri în parte.

RomNet Mesager îşi rezervă dreptul de a refuza colectarea unei trimiteri poştale care îi este prezentată pentru livrare, dacă nu respectă condiţiile de ambalare sau dacă nu poate fi prelucrată cu personalul RNM, fapt ce ar duce la nerespectarea timpilor de livrare.

 

 1. Condiţii de transport, ambalare

RomNet Mesager oferă servicii incluse în sfera serviciului universal, dar şi neincluse în sfera serviciului universal în următoarele condiţii:

RomNet Mesager acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate  şi etichetate corespunzător şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea, în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare cât şi numărul de telefon al destinatarului/persoană de contact, în cazul persoanelor juridice).

            RNM acceptă toate trimiterile poştale  doar dacă îndeplinesc prevederile de mai jos. Documentul de transport va fi completat de către agentul RNM. Expeditorul răspunde pentru conținutul trimiterii poștale depuse închise, precum și cu privire la valoarea declarată pentru o trimitere poștală.

Pentru a fi acceptate de catre furnizorul de servicii poştale, trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

 • Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului
 • Ambalajul trebuie să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin manipulari succesive, putând fi după caz, din cutii de carton, plastic, ambalaje netipizate.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând materiale antişoc (polistiren, folie  protectoare cu bule) şi să aibă aplicată inscripţia „fragil”. RNM se obligă să recunoască şi să respectele etichetele/inscripţiile aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

 

 1. Colete excluse de la preluare

RomNet Mesager îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea trimiterilor poştale care nu respectă condiţiile de ambalare RNM, cât şi cele ce conţin bunurile descrie mai jos.

Trimiterile poştale nu trebuie să conţină:

 • Bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • Ambalaje ce prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate, inclusiv în ambalaj transparent;
 • Bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie şi numai pe o porţiune de parcurs: arme, muniţii, droguri, material explozibil/toxic/inflamabil;
 • Bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichităţi, aur, argint, pietre preţioase, animale vii, etc.
 • Etichete sau inscripţii vechi neîndepărtate.

 

 1. Condiţii de calitate

RMN asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

RNM nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în posesia trimiterii poştale metode de manipulare a trimiterilor poştale care, prin activitatea angajaţilor săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poştală ori conţinutul acesteia.

RomNet Mesager nu condiţionează prestarea serviciilor poştale de deschiderea trimiterii poştale, nu va deschide trimiterea poştală depusă închisă şi nu va utiliza alte metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoştinţă cu conţinutul trimiterii poştale.

Predarea trimiterii poştale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, cu excepția mandatului poștal, în situația căruia predarea se face personal către destinatar, pe bază de semnatură de primire şi ştampilă dacă destinatarul este persoană juridică. În cazul trimiterilor poştale confirmate de către destinatar, documentul de însoţire a acestui tip de trimiteri rămâne 18 luni la dispoziţia expeditorului în arhiva furnizorului de servicii poştale şi va fi furnizat la cererea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, cu excepția serviciului Confirmare de primire.

 

 1. Termeni de livrare, livrarea coletelor

Timpii de livrare ai tuturor trimiterilor poştale (cu excepţia serviciului “Express”) sunt de 5 zile lucrătoare. În cazul serviciului „Express” timpii de livrare sunt garantaţi, astfel:

 1. 12 ore în aceeaşi localitate;
 2. 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean;
 3. 36 ore între oricare alte localităţi.

Livrarea trimiterilor­ poştale se va face în cursul săptămânii de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, sau sâmbăta dacă expeditorul a specificat pe documentul de transport la rubrica observaţii „livrare sâmbăta”, cât şi în cursul săptămânii între orele 18:00 – 21:00, dacă expeditorul a optat pentru serviciul de livrare corespunzător. La livrare curierul va preda destinatarului coletul ambalat şi cu adresa lizibilă. Curierul nu poate fi reţinut la livrare mai mult de 10 minute, în cazul în care este reţinut acesta poate întrerupe livrarea.

Livrarea coletelor se efectuează contra semnăturii destinatarului sau a persoanei autorizate să primească trimiterea poştală. Pe lângă semnătură, la livrarea trimiterilor curierul RNM va solicita şi numele şi calitatea celui care preia coletul, care va fi introdus în sistemul RNM, pentru a se face dovada că trimiterea poştală a fost livrată.

În cazul în care livrarea se efectuează la altă adresă decţt cea menţionată în documentul de transport (AWB), atunci curierul RNM va solicita destinatarului să prezinte un act de identitate valabil, pentru a face dovada legitimităţii acestuia şi a nu exista probleme că trimiterea poştală ar ajunge la alte persoane.

Livrarea va avea loc numai după plata taxei ramburs (dacă este cazul) şi după semnarea documentului de transport. Destinatarul poate controla conţinutul trimiterii poştale doar dacă a fost selectat iniţial serviciul „Deschidere colet la livrare” şi este menţionat pe documentul de transport (AWB). În cazul în care pe AWB este menţionat serviciul adiţional „deschidere colet la livrare”, destinatarul este îndreptăţit ca înainte de achitarea sumei ramburs să poată verifica conţinutul trimiterii. Pentru mai multe detalii privind acest serviciu vezi rubrica Servicii furnizate, din prezenţii Termeni şi Condiţii.

 

 1. Preluarea coletelor

Coletele se preiau în condiţiile agreate sau de la adresa (sediul) Clientului. Clienţii pot preda coletele şi personal la sediul RomNet Mesager, cel târziu până la ora 16:30, de luni până vineri. Orele de preluare pentru fiecare serviciu în parte se regăsesc la rubrica Servicii furnizate, din prezenţii Termeni şi Condiţii, dacă nu este agreat altfel cu Clientul.

            Curierul RNM verifică la preluare dacă coletele corespund cu normele de ambalare ale RNM şi le poate refuza pe cele necorespunzătoare. Curierul preia coletele de la Clientul ce are contract încheiat cu RNM şi eliberează „Confirmarea de primire” (semnată şi ştampilată de curier), iar pe aceasta va fi trecut doar numarul de colete primite. Pentru clienţii ocazionali curierul eliberează documentul de transport (AWB) la preluarea coletului şi dacă este cazul documentul care dovedeşte plata transportului (bon fiscal, chitanţă), în cazul în care plata se efectuează pe loc.

            Cântărirea coletelor se va face aleator la sediul RNM sau de către curier la momentul preluării, iar dacă se constată diferenţe se eliberează un nou document de transport, iar Clientul va fi informat despre acest lucru şi tarifat conform noului AWB.

 

 1. Limite de greutate

Greutate şi dimensiuni acceptate:

 1. Trimiteri de corespondenţă

Greutate maximă –10 kg

În cazul serviciului „Express” greutatea maximă este de 2 kg

 1. Colete poştale

Dimensiune maximă – 60 cm

Greutate maximă – 30 kg

În cazul serviciului „Express” greutatea maximă este de 10 kg

 

 1. Serviciile furnizate

RomNet Mesager oferă servicii de curierat rapid (servicii incluse în sfera serviciului universal, dar şi neincluse în sfera serviciului universal, cât şi servicii Express.

 1. „Mesager Standard” este serviciul de livrări din „uşă în uşă”, la nivel naţional în termen de 24 – 48 ore de la preluare, începând cu următoarea zi lucrătoare. Pentru acest serviciu preluarea coletelor se face până la ora 15:00.
 2. „Mesager a Doua Zi” este serviciul de livrare a trimiterilor poştale până în ora 10, acesta asigurând necesarul de documente sau de materiale/echipamente desfăşurării activităţii la primele ore din zi. Preluarea se face până la ora 15:00.
 3. „Mesager Nocturn” reprezintă serviciul ce permite livrarea coletelor între orele 18:00 şi 21:00. Preluarea coletelor se face până la ora 12:00, iar livrarea între orele 18:00 şi 21:00.

RNM oferă posibilitatea clienţilor şi de a prelua colete de la aceştia între orele 18:00 şi 21:00, dar livrarea acestora se va face începând cu următoarea zi lucrătoare, după ora 10.

IMPORTANT! Preluarea coletelor pentru serviciul „Mesager Nocturn” se fac doar din Ploieşti, nefiind disponibil pentru celelalte judeţe ale ţării, iar livrarea se face doar în judeţul Prahova. Livrarea coletelor pentru serviciul „Mesager a Doua Zi” se face în judeţul Prahova şi oraşele Bucureşti şi Târgovişte.

 1. „Mesager Express” reprezintă serviciul Express oferit de RomNet Mesager. Acest serviciu se refera la livrarea trimiterilor postale (de pana la 2 kg) şi a coletelor (de pana la 10 kg) în regim de urgenţă (maxim 3 ore de la preluare). Acest serviciu este divizat în trei zone pentru o eficienţă mai bună a livrărilor.
 • „Mesager Express zona 1” acoperă în totalitate municipiul Ploieşti, şoseaua de centură, Parcul Industrial Vest şi Rafinăria Petrobrazi. Ora până la care se pot prelua coletele pentru acest serviciu este ora 16:00;
 • „Mesager Express zona 2” are o arie de acoperire de cel mult 30 km distanţă de sediul societăţii (Ploieşti);
 • „Mesager Express zona 3” are arie de acoperire restul judeţului Prahova (mai mult de 30 km de sediul societăţii) şi oraşele Bucureşti şi Târgovişte.

Termenul de preluare a coletelor pentru zona 2 şi 3 este ora 12:00.

Livrarea coletelor pentru zona 1 se face într-o oră de la preluare, iar pentru celelalte zone se face în 3 ore de la preluare.

 1. „Mesager Special” este serviciul ce are caracter special privind livrarea coletelor, făcându-se la data şi ora menţionate de expeditor. Timpul dintre preluarea trimiterii poştale şi livrarea acesteia nu trebuie să fie mai mic de 12 ore. Livrarea se va face în orice zi a săptămânii, cu excepţia zilei de duminică, între orele 9:00 -21:00.

RNM efectuează şi alte servicii, servicii cu valoare adăugată celor menţionate mai sus, legate de transportul intern de colete:

 • serviciul Ramburs Numerar Cash – constă în ridicarea sumelor de ramburs înregistrate în AWB. Notă: Limita maximă a mandatului poştal este de 5000 RON
 • serviciul Ramburs Numerar Cont – constă în ridicarea sumelor de ramburs înregistrate în AWB şi depunerea lor în contul indicat de clientul expeditor.

Notă: Serviciul este valabil numai pentru clienţii cu contract

 • Livrare Sambata – livrarea coletelor sâmbăta între orele 9:00 – 13:00
 • Retur documente– plicuri continand documente receptionate la livrarea marfii, ce urmeaza a fi remise expeditorului initial. Nu este valabil pentru returul expediţiei iniţiale.
 • Retur expediţie – refuzul preluării expediţiei de către destinatar sau negăsirea acestuia la adresa mentionată pe AWB
 • Colectare expediţie – colectarea expediţiei de la orice adresă din România şi livrarea ei la Client
 • Confirmare de primire – returnarea la expeditor a dovezii privind livrarea coletelor
 • Serviciul cu valoare declarată – asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale
 • Serviciul deschidere colet la livrare– acest serviciu permite deschiderea si verificarea vizuala (nu tehnica) a continutului expedierii inainte de a plati suma ramburs. Serviciul este valabil doar pentru livrări în judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Bucureşti
 • Schimbare destinaţie – serviciul de livrare la o alta adresă decât cea menţionată iniţial pe documentul de transport. Se poate opta pentru acest serviciu doar la momentul preluării coletului de către curier (sau când se întocmeşte documentul de transport de către Client din aplicaţia on-line)
 • Serviciul SMS – informarea destinatarului printr-un SMS cu privire la numărul coletului, numărul de telefon al curierului şi suma ramburs (dacă e cazul).

 

 1. Tarife şi modalităţi de plată

Tarifele pentru Clienţii ce au încheiat un contract de prestări servicii cu RomNet Mesager sunt acelea valabile în conformitate cu Oferta Comercială pentru Transport Intern de Corespondenţă/Colete şi servicii Express, iar pentru ceilalţi clienţi (clienţi ocazionali) tarifele aplicabile sunt cele publicate pe site-ul www.curierexpress.ro la secţiunea Servicii şi Tarife.

Pentru clienţii ocazionali plata se va face doar numerar cash (la expeditor sau destinatar) sau cu cardul (la expeditor).

            Facturarea pentru clienţii ce au încheiat un contract de prestări servicii se va face lunar, începând cu prima zi lucrătoare din lună, iar achitarea contravalorii facturilor se va face în termen de 15 zile calendaristice.

 

 1. Obligaţiile Clientului

În momentul predării trimiterii, BENEFICIARUL acceptă „Condiţiile Generale de furnizare a serviciilor  poştale RomNet Mesager SRL-D” , indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport  (AWB).

Are obligaţia să ambaleze corespunzător corespondenţa/coletele poştale conform punctului 3 din prezentul document.

Clientul are obligaţia ca toate detaliile menţionate pe documentul de transport (AWB) să fie complete şi exacte şi să le verifice după completare.

Se obligă să plătească tarifele prevăzute în acest contract pentru serviciile furnizate de RNM, în termenul convenit.

Clienţii ce au un contract de presări servicii încheiat au obligația de a emite documentul de transport prin intermediul aplicaţiei online pusă la dispoziţie de RomNet Mesager şi va informa RNM cu privire la existenţa comenzii.

 

 1. Răspunderea faţă de expeditor

RomNet Mesager răspunde faţă de clienţi astfel: 

 1. în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
  1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
  2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
  3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;
 2. în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
  1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  2. cu cota parte corespunzătoare greutaţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
  4. c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, RNM răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 

 1. Gestionarea reclamaţiilor

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciile oferite poate formula o reclamaţie scrisă prin depunere personală la sediul RomNet Mesager, sau o poate trimite în plic la adresa din Ploieşti, str. Ghe. Doja, nr. 88, Office G cu confirmare de primire, la telefon 0344147595, sau pe website-ul www.curierexpress.ro la secţiunea Contact, completând formularul de reclamaţii.

Reclamantul trebuie sa depună/trimită RomNet Mesager toate dovezile pe baza cărora îşi întemeiază pretenţiile, în vederea efectuării unor analize corecte şi complete (copii scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza, etc.). Reclamaţia se analizează şi se solutionează individual, pentru fiecare trimitere poştală în parte.

Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

 

 1. Asigurarea, evenimente de daună

RomNet Mesager asigură Clientului în cazul pagubelor imputabile firmei – daune provocate de manipulare neatentă, neprofesionistă a coletelor – acoperirea despăgubirii (asigurare colet). Asigurarea nu acoperă pierderile colaterale, ci doar valoarea de achiziţie a conţinutului coletului deteriorat. Sunt excluse pagubele indirecte.

Pretenţii justificate de despăgubiri există în cazul daunelor acoperite, când solicitarea de despăgubire-reclamaţia scrisă este adresată RNM în termen de cel mult 6 luni de la efectuarea serviciului, fiind necesară dovedirea culpei RomNet Mesager. Depăşirea acestui termen duce la decăderea Clientului din dreptul de a mai solicita despăgubiri şi exonerează RNM de la orice obligaţie de despăgubire.

În cazul asigurării cuprinse în preţul de bază al serviciului prestat suma de asigurare este de 10 ori valoarea transportului. Aceasta valoare de despăgubire este suma maximă pe care Clientul o poate pretinde ca despăgubire de la RNM, chiar dacă valoarea conţinutului coletului este mai mare, cu excepţia cazului când Clientul a contractat şi plătit integral anterior o asigurare cu valoare mai mare.

Clientul poare să încheie o asigurare pe o sumă mai mare în cazul achitării unei taxe separate, dar aceasta se va realiza pe baza unei înţelegeri stabilite anterior cu RNM.

Despăgubirea va fi acordată după ce reclamaţia a fost soluţionată în conformitate cu dispoziţiile din „Condiţiile Generale de furnizare a serviciilor poştale RomNet Mesager SRL-D”. În cuprinsul soluţionării reclamaţiei RNM va menţiona şi suma care va fi acordată ca despăgubire.

RomNet Mesager nu asigură acele valori care sunt deja protejate printr-o altă asigurare. Clientul are dreptul de a încheia o asigurare suplimentară.

 

 1. Garanţie

RomNet Mesager îşi asumă termenele de livrare pentru fiecare serviciu în parte, dar nu poate fi răspunzător dacă întârzierile sunt cauzate de diverşi factori, cum ar fi (dar fără a se limita la) :                

 • Cazul fortuit: blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei, căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, întreruperi locale sau naționale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot apărea în modul de transport, etc;
 • Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundații, ceață, zăpadă sau îngheț, deversări de fluvii, părăsiri de albii, etc;
 • Cauze umane: războaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale terților, cum ar fi furtul sau incendiere intenționată, etc;

 

 1. Limitarea generală sau locală a serviciului şi sistatea acestuia

RNM poate limita transportul de colete faţă de cele stipulate în prezenţii Termeni, sau îl poate sista în caz de forţă majoră sau când măsuri oficiale fac necesară aceasta.

RNM poate sista provizoriu în anumite sectoare executarea serviciilor din cauza restricţiilor de trafic sau a condiţiilor meteorologice sau se poate abate de la ordinea de livrare aplicată în general.

Clienţii vor fi anunţaţi de RNM de limitarea sau sistatea executării serviciilor.

În aceste cazuri Clientul nu poare solicita despăgubiri.

Orice colet aflat în sistemul RNM nelivrat şi nerevendicat de Client în termen de 9 luni de la data preluării lui de către RNM, indiferent care esre motivul nelivrării, este considerat abandonat, iar RNM va putea dispune în orice mod şi orice măsuri cu privire la acesta.

 

 1. Dispoziţii finale

Prin utilizarea serviciilor RomNet Mesager, expeditorul (Clientul) confirmaţi că aţi citit şi sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile din acest document, cât şi cu „Condiţiile Generale de furnizare a serviciilor poştale RomNet Mesager SRL-D”, precum şi cu orice reguli şi politici care există în acest moment sau care pot fi publicate de către noi pe pagina de internet www.curierexpress.ro.