Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale ale
RomNet Mesager SRL-D

Sediul: str. Gheorghe Doja, nr. 88, Office G, Ploieşti
Tel: 0726726122
Nr. O.N.R.C. Prahova: J29/894/25.04.2017
CUI: 37441081

1. Preambul

Art.1.1 Termenii şi condiţiile prezentate mai jos şi afişate la punctul de acces fix deservit de personal al RomNet Mesager, reprezintă clauzele contractuale casino titan reviews paper writer dintre expeditorul trimiterii poştale şi furnizorul serviciilor poştale, denumit în continuare RomNet Mesager.

Art.1.2 În momentul predării trimiterii, expeditorul acceptă aceste clauze, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).
Menţiune: RomNet Mesager furnizează servicii poştale care au ca obiect DOAR trimiteri poştale interne.

2. Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale

Art. 2.1 RomNet Mesager SRL-D (în cele ce urmeaza RNM sau furnizor) oferă servicii incluse în sfera serviciului universal, dar şi neincluse în sfera serviciului universal în următoarele condiţii:

RomNet Mesager SRL-D acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate şi etichetate corespunzător şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea, în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare cât şi numărul de telefon al destinatarului/persoană de contact, în cazul persoanelor juridice).

Art. 2.2 RNM acceptă toate trimiterile poştale doar dacă îndeplinesc prevederile art. 2.5 şi art. 2.8, cât şi art. 2.6 (dacă este cazul). Documentul de transport va fi completat de către agentul RNM. Expeditorul răspunde pentru conținutul trimiterii poștale depuse închise, precum și cu privire la valoarea declarată pentru o trimitere poștală.

Art. 2.3 RNM are obligaţia de a prelua trimiterea poştală chiar dacă aceasta nu are înscrise datele de identificare ale expeditorului.

Art. 2.4 În cazul serviciului Ramburs sau Mandat poştal pe suport hârtie RNM are obligaţia de a colecta acest tip de trimiteri doar în cazul în care expeditorul a indicat în mod corect şi concret datele sale de identificare.

Art. 2.5 Pentru a fi acceptate de catre furnizorul de servicii poştale, trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului
• Ambalajul trebuie să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin manipulari succesive, putând fi după caz, din cutii de carton, plastic, ambalaje netipizate.
Art. 2.6 Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând materiale antişoc (polistiren, folie protectoare cu bule) şi să aibă aplicată inscripţia „fragil”. RNM se obligă să recunoască şi să respectele etichetele/inscripţiile aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.
Art. 2.7 Greutate şi dimensiuni acceptate:
a) Trimiteri de corespondenţă
Greutate maximă –10 kg
În cazul serviciului „Express” greutatea maximă este de 2 kg
b) Colete poştale
Dimensiune maximă – 60 cm
Greutate maximă – 30 kg
În cazul serviciului „Express” greutatea maximă este de 10 kg.
Art. 2.8 RomNet Mesager SRL-D îşi rezervă dreptul de a refuza preluarea trimiterilor poştale care nu respectă condiţiile de ambalare RNM, cât şi cele ce conţin bunurile descrie mai jos.
Trimiterile poştale nu trebuie să conţină:
• Bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
• Ambalaje ce prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate, inclusiv în ambalaj transparent;
• Bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie şi numai pe o porţiune de parcurs: arme, muniţii, droguri, material explozibil/toxic/inflamabil;
• Bunuri pentru casino titan reviews paper writer care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichităţi, aur, argint, pietre preţioase, animale vii, etc.
• Etichete sau inscripţii vechi neîndepărtate.
Art. 2.9 RomNet Mesager îşi rezervă dreptul de a refuza colectarea unei trimiteri poștale, care îi este prezentată pentru livrare, dacă aceasta nu respectă una dintre condițiile de mai sus.
Art. 2.10 Preluarea trimiterii poştale se realizează prin personalul angajat al RNM de la adresa indicată de expeditor sau de la punctul de acces.

Art. 2.11 În cazul persoanelor juridice, persoana care depune trimiterile poştale trebuie să dovedească faptul că este reprezentantul firmei respective.
Art. 2.12 RNM furnizează servicii poştale în judeţul Prahova cât şi în judeţele limitrofe cu surse proprii, asigurând astfel termenele de livrare în funcţie de serviciul ales de expeditor, dar şi în alte judeţe, prin intermediul terţilor.
Art. 2.13 Limita maximă a rambursului este de 5000 lei, iar suma maximă acceptată a mandatului poştal este de 10000 lei. Suma maximă a trimiterilor cu valoare declarată este de 10000 lei.
Art. 2.14 Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului ramburs, cât şi mandat poștal pe hârtie, este RON. Modalităţile de plată a serviciilor poştale sunt în numerar sau transfer bancar.

3. Condiţii de calitate ale serviciilor poştale

Art. 3.1 RMN asigură secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
Art. 3.2 Furnizorul nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în posesia trimiterii poştale metode de manipulare a trimiterilor poştale care, prin activitatea angajaţilor săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poştală ori conţinutul acesteia.
RomNet Mesager nu condiţionează prestarea serviciilor poştale de deschiderea trimiterii poştale, nu va deschide trimiterea poştală depusă închisă şi nu va utiliza alte metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoştinţă cu conţinutul trimiterii poştale.
Art. 3.3 Predarea trimiterii poştale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, cu excepția mandatului poștal, în situația căruia predarea se face personal către destinatar, pe bază de semnatură de primire şi ştampilă dacă destinatarul este persoană juridică. În cazul trimiterilor poştale confirmate de către destinatar, documentul de însoţire a acestui tip de trimiteri rămâne 18 luni la dispoziţia expeditorului în arhiva furnizorului de servicii poştale şi va fi furnizat la cererea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, cu excepția serviciului Confirmare de primire.
Art. 3.4 Timpii de livrare ai tuturor trimiterilor poştale (cu excepţia serviciului “Express”) sunt de 5 zile lucrătoare. În cazul serviciului „Express” timpii de livrare sunt garantaţi, astfel:
a) 12 ore în aceeaşi localitate;
b) 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean;
c) 36 ore între oricare alte localităţi.
Art. 3.5 Pentru serviciul „Confirmare de primire”
Predarea acestor trimiteri poştale se face în următoarele modalităţi:
– La adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
– La punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după avizarea prealabilă a destinatarului.

Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

Art. 3.6 Pentru serviciul de trimitere contra ramburs predarea se face în următoarele modalităţi:
– La adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
– La punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după avizarea prealabilă a destinatarului.

Termenul de returnare către expeditor a sumelor colectate de la destinatar/ persoana autorizată să primească trimiterea poștală este de 5 zile lucrătoare de la livrare.
Art. 3.7 Mandat poştal pe suport hârtie – serviciul poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unui sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului.
Furnizorul va achita suma de bani care fac obiectul acestui serviciu poştal, personal către destinatar, la adresa indicată de expeditor sau la punctul de contact deservit de personal, după avizarea prealabilă a acestuia, în termen de 5 zile lucratoare de la preluarea trimiterii poştale. De asemenea, suma de bani ce face obiectul acestui serviciu poate fi depusă în contul bancar al destinatarului indicat de către expeditor pe formularul-tip, respectând termenul anterior menţionat.
Art. 3.8 Livrarea trimiterilor¬ poştale se va face în cursul săptămânii de luni până vineri între orele 8:00 – 17:00, sau sâmbăta dacă expeditorul a specificat pe documentul de transport la rubrica observaţii „livrare sâmbăta”, cât şi în cursul săptămânii între orele 18:00 – 21:00, dacă expeditorul a optat pentru serviciul de livrare corespunzător.
Art. 3.9 În cazul serviciului de trimitere recomandată, cât şi a serviciului de trimitere cu valoare declarată, termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a trimiterii poştale este de 9 luni de la preluarea trimiterii de către furnizor, iar furnizorul va furniza această dovadă solicitată în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

4. Termene de păstrare a trimiterilor poştale

Art. 4.1 Furnizorul de servicii poştale va informa telefonic expeditorul despre eventualele adrese incomplete, greşite sau lipsa destinatarului în mod urgent de la constarea acestora.
Art. 4.2 În cazul constatării de către furnizorul de servicii poştale ajuns la locul indicat de expeditor a faptului că adresa de livrare a trimiterilor poştale a fost indicată greşit sau nu corespunde cu locaţia destinatarului, furnizorul de servicii poştale va fi exonerat de răspundere în ceea ce priveşte întârzierea livrării trimiterii poştale către destinatar.
Art. 4.3 RNM va returna trimiterea poştală expeditorului cu aplicarea unui tarif egal cu cel al serviciului de tur, dacă trimiterea poştală nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:
• Adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu este nicio construcţie unde trimiterea poştală poate fi predată;
• Destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
• Destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia.
Returnarea trimiterilor poştale expeditorului (atunci când este cazul) se face prin predare personală către acesta la punctul de acces deservit de personal, după informarea prealabilă a acestuia. Termenul de returnare către expeditor a tuturor tipurilor de trimiteri poştale este de 5 zile lucrătoare, după caz, de la data expirării termenului de avizare sau a încercării de livrare.

Art. 4.4 În cazul când destinatarul nu este găsit la adresa menţionată de expeditor, acesta este avizat de sosirea trimiterii poştale. În acest caz, destinatarul se va prezenta la punctul de contact al furnizorului de servicii poştale, cu un act de identitate valabil.
Avizul va cuprinde următoarele:
• Data avizării destinatarului;
• Perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului;
• Denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

Art. 4.5 Trimiterea poştală este păstrată la dispoziţia destinatarului timp de 5 zile lucrătoare de la avizare.
Art. 4.6 Excepţie de la art. 4.4 face serviciul „Express” şi „Livrare specială”, caz în care, dacă destinatarul nu a fost găsit la adresa de destinaţie, trimiterea poştală se returnează expeditorului cu aplicarea unui tarif egal cu 50% din tariful serviciului tur. În acest caz, destinatarul nu va primi niciun aviz, iar trimiterea nu va fi păstrată în vederea predării ulterioare către acesta.
Art. 4.7 Trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului vor fi păstrate la punctul de acces al RomNet Mesager timp de 9 luni. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea poştală, aceasta va trece fără nicio notificare în proprietatea RomNet Mesager.
Art. 4.8 Pentru orice păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia expeditorului sau destinatarului se va percepe un tarif de 0,5 leu/zi, după expirarea perioadei de avizare.

5. Răspunderea faţă de expeditor

Art. 5.1 RomNet Mesager colectează şi livrează trimiterile prin mijloace proprii, colaborează cu alţi furnizori de servicii poştale, dar răspunde faţă de clienţi astfel:
a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;
b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota parte corespunzătoare greutaţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
Art. 5.2 În afara despagubirilor prevăzute la litera a) se vor restitui şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.
Art. 5.3 Pentru serviciul de mandat poştal pe suport hârtie, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga suma depusă de expeditor.
Pierderea completă a conţinutului trimiterii poştale este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
Art. 5.4 Nerespectarea timpilor de livrare, respectiv de returnare a trimiterilor poştale, care fac obiectul serviciilor poştale oferite, cu excepția serviciului „Express”, îl obligă pe furnizorul de servicii poştale de a restitui utilizatorului serviciului poştal menţionat 50% din tariful achitat de acesta.
În cazul serviciului „Express”, pentru situațiile descrise mai sus, furnizorul va răspunde cu 10% din tariful încasat/6 ore de întârziere.
Art. 5.5 În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
Art. 5.6 În următoarele cazuri RomNet Mesager este exonerat de răspundere:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală sau parţială a conţinutului trimiterii poştale;
c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră (incluzând, dar nelimitându-se la seisme, furtuni, stare de război, stare de asediu) sau a cazului fortuit (incluzând, dar nelimitându-se la căderi de copaci, surpări de teren, condiţii meteo nefavorabile). În acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.
Art. 5.7 Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, ambalajul acesteia sau pe lista de distribuție, revine exclusiv expeditorului.
RomNet Manager SRL-D nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.), cât şi pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri provocate de vicii ascunse prin ambalarea de către expeditor (ambalaj necorespunzător).
Art. 5.8 Pierderile speciale (pierderi de profit, dobânzi) sau alte pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea expedierii, nu sunt imputabile RNM chiar dacă vina este a furnizorului.

6. Soluţionarea reclamaţiilor primite de la utilizatori

Art. 6.1 RomNet Mesager a stabilit un mecanism de solutionare a reclamaţiilor simplu, transparent şi accesibil, în special în ceea ce priveşte furtul, pierderea, distrugerea parţială, totală sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, returnare, etc.). Procedurile permit solutionarea echitabilă şi promptă a reclamaţiilor precum şi un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Art. 6.2 Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciile oferite poate formula o reclamaţie scrisă prin depunere personală la sediul RomNet Mesager, sau o poate trimite în plic la adresa din Ploieşti, str. Ghe. Doja, nr. 88, Office G cu confirmare de primire, prin e-mail pe adresa romnet.mesager@gmail.com, sau la telefon 0726726122 (SMS).
Art. 6.3 Reclamantului i se va confirma primirea reclamaţiei prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul reclamației depusă personal, prin completarea confirmării de primire în cazul reclamaţiei scrise şi expediată în plic, cu confirmare de primire, prin trimiterea unui e-mail sau unui mesaj text, după caz, mesaj ce va conţine numărul de înregistrare al reclamaţiei, precum și data şi ora primirii acesteia.
Art. 6.4 Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
Art. 6.5 Persoanele reclamante trebuie sa depună/trimită la RNM toate dovezile pe baza cărora îşi întemeiază pretenţiile, în vederea efectuării unor analize corecte şi complete (copii scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza, etc.). Reclamaţia se analizează şi se solutionează individual, pentru fiecare trimitere poştală în parte.
Art. 6.6 Orice reclamaţie se va înregistra în „Registrul de Reclamaţii” şi solicitantul va fi despăgubit în funcţie de tipul serviciului ales, cu valoare declarată sau nedeclarată, în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la data soluţionării favorabile a reclamaţiei, fără a fi depășit termenul de 3 luni de la pct.6.4.
Art. 6.7 După soluţionarea favorabilă a reclamaţiei despăgubirea se acorda cash, în lei, la sediul RomNet Mesager, prin mandat poştal sau prin virmanent bancar dacă solicitantul este persoană fizică şi prin ordin de plată sau prin compensare dacă solicitantul este persoană juridică. Reclamaţia se va considera întemeiată dacă potrivit înţelegerii contractuale sau dispozitiilor legale RomNet Mesager este obligat să acorde despăgubiri.
Art. 6.8 În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poştală este obligat să transmită reclamaţiile primite, spre soluţionare, furnizorului care a preluat trimiterea poştală respectivă.
Art. 6.9 Reclamantul poate înainta o plângere autorităţii de reglementare, în cazul care nu este mulţumit de rezultatul reclamaţiei sale adresate furnizorului de servicii poştale. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile. Nu se condiţionează dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

7. Încetarea contractului

Art. 7.1 Contractul încetează în unul din următoarele cazuri:
a) Prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;
b) Prin acordul părţilor;
c) Prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;
d) Prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului confirmare de primire;
e) Prin predarea către destinatar a sumei de bani ce face obiectul mandatului poştal pe suport hârtie, sau prin returnarea acesteia la expeditor;
f) La expirarea termenului de păstrare de 9 luni;
g) Prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni, de la colectarea trimiterii postale;
h) De drept, în condițiile legii.
Activitatea de furnizare a serviciilor poştale este reglementată în principal de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

RomNet Mesager SRL-D